Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu Smakowity.pl, dostępnego pod adresem URL: http://smakowity.pl/.
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Smakowity.pl, dostępny w najaktualniejszej wersji pod adresem URL: http://smakowity.pl/regulamin-serwisu
  2. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem URL: http://smakowity.pl/.
  3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. W przypadku osób niepełnoletnich, korzystanie z serwisu wymaga zgody jego przedstawiciela ustawowego.
  4. Rejestracja – proces zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.
  5. Konto – informacja elektroniczna, powstająca na skutek pomyślnej Rejestracji Użytkownika w Serwisie, zapewniająca dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w szczególności do dodawania Materiałów do Serwisu.
  6. Materiały - jakiekolwiek dane umieszczane w Serwisie przez Użytkownika, np. przepisy kulinarne, komentarze, pliki graficzne.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ich publikacji w Serwisie. Z uwagi na ten fakt, Użytkownicy nieposiadający utworzonego Konta w Serwisie, powinni regularnie odwiedzać tę stronę Serwisu, aby zapoznać się z warunkami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto, zostanie o nich powiadomiony poprzez ogłoszenie zamieszczone w Serwisie, po uprzednim zalogowaniu się na nie. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie możliwe dopiero po akceptacji zmodyfikowanej wersji Regulaminu.

§2 Rejestracja

 1. Rejestracja Konta w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. W celu dokonania rejestracji Konta poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  1. podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: nazwa (pod którą Użytkownik zamierza występować w Serwisie), hasło dostępowe oraz adres e-mail, służący do aktywacji Konta;
  2. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
  3. aktywacja Konta poprzez wywołanie odnośnika (adresu URL) w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Logowanie się Użytkownika do Serwisu poprzez serwis Facebook lub Google+ po raz pierwszy, powoduje automatyczną rejestrację Konta, po uprzednim podaniu nazwy Konta i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem.
 4. Jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie. W przypadku wykrycia większej ilości Kont, wszystkie zostają zablokowane.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Użytkownik zobowiązuję się do zachowania tajemnicy hasła dostępowego do Konta i nieujawniania go osobom trzecim.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności za naruszenie postanowień Regulaminu, konto Użytkownika może zostać zablokowane (pozbawione możliwości logowania się na nie) lub całkowicie usunięte.

§3 Dodawanie Materiałów do Serwisu

 1. Dodając Materiały do serwisu, Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody i uprawnienia, wymagane przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do jego bezterminowego opublikowania w Serwisie (w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykorzystania wizerunku).
 2. Zamieszczanie Materiałów w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały zamieszczane w Serwisie (w tym również za wybór nazwy Konta).
 4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie Materiałów w ramach Serwisu, które:
  1. naruszają prawa własności intelektualnej (w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa do własności przemysłowej);
  2. propagują przemoc, poniżają osobę lub grupy osób z powodów rasowych, religijnych, etnicznych i narodowościowych;
  3. posiadają charakter pornograficzny.
 5. Dodawane przez Użytkownika obrazy mogą zostać automatycznie opatrzone logiem Serwisu.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów w dowolnym momencie, bez informowania Użytkownika, w szczególności, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4 Prywatność

 1. Podczas korzystania z Serwisu, na komputerze Użytkownika mogą być zapisywane niewielkie pliki tekstowe (ang. "cookies"), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i są zupełnie nieszkodliwe dla Użytkownika.
 3. Serwis stosuje pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i pozwalają na zapamiętanie wprowadzonych ustawień, a w szczególności służą do utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, przez co nie musi on wpisywać ponownie swojej nazwy użytkownika i hasła dostępowego przy ponownym wywołaniu strony Serwisu, podczas korzystania ze swojego Konta.
 4. Firma Google Inc. ("Google") w ramach swoich usług, z których korzysta Serwis: Google Analytics i Google AdSense, wykorzystuje cookies do tworzenia raportów aktywności osób odwiedzających Serwis oraz doboru reklam wyświetlanych na podstawie preferencji odwiedzającego. Za pomocą używanych mechanizmów, Google może pozyskać takie informacje jak: adres IP, nazwa przeglądarki, obecność dodatków typu Flash Player, czy rozdzielczość ekranu. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności Google, należy odwiedzić stronę Centrum ochrony prywatności, dostępną pod adresem URL: http://www.google.com/privacy/ads/.
 5. Użytkownik w każdej chwili może całkowicie zablokować korzystanie z cookies, zmieniając stosowne ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak może to skutkować ograniczonym dostępem do funkcjonalności Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Funkcjonalność Serwisu nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej przez zamieszczony przez Użytkownika Materiał, prosimy poinformować o tym fakcie obsługę Serwisu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@smakowity.pl.
 3. Użytkownik może żądać usunięcia swojego Konta poprzez wyraźne zaznaczenie tego faktu w wiadomości wysłanej na adres e-mail: kontakt@smakowity.pl z adresu, na które zostało zarejestrowane Konto. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia dodanych przez danego Użytkownika Materiałów.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika danych dostępowych do Konta osobom trzecim.

Moje konto

Podziel się